👋 On sul küsimus või tähelepanek?

Kriminoloogia

Kriminoloogia kursuse eesmärk on kujundada õpilastel teadmised kriminoloogiast, kui kuritegevust uurivast teadusest. Kriminoloogia on teadmiste kogum õigusrikkumistest ja kuritegevusest kui sotsiaalsest nähtusest. Kriminoloogia hõlmab endas väga palju teisi teadusharusid nagu näiteks psühholoogia, õigusteadus, sotsioloogia, filosoofia jne. Nendele teadusharudele tuginedes annab kriminoloogia vastuseid küsimustele: Miks kuritegevuse tasemed erinevad? Mis tingib indiviidide kuritegeliku käitumise erinevused? Mis tingib erinevused kuritegevusele reageerimisel? Missugused on võimalikud kuritegevuse kontrolli vahendid?

Moodulid

 1. Kriminoloogia paradigmad, koolkonnad ja väärarusaamad

 2. Õpiteooriad

 3. Kontrolliteooriad

 4. Karistused, seadused

 5. Psühholoogilised tegurid ja kriminaalne käitumine ja Bioloogilised tegurid ja kriminaalne käitumine

 6. Viktimoloogia ja ohvriuuringud

Õpiväljundid

 • Omad ülevaadet kriminoloogia teoreetilistest lähtekohtadest
 • Mõistad, kuidas kujuneb kuritegelik käitumine inimesel
 • Omad ülevaadet Eesti karistussüsteemist
 • Oskad leida Eestis kehtivaid seadusi
 • Omad ülevaadet viktimoloogiast ja selle põhiseisukohtadest
 • Oled kursis ohviabi teenusega Eestis

Hindamine

Kursuse hindamine on mitteeristatav (arvestatud/mittearvestatud).

Kursuse läbimise eelduseks on kõikide iseseisvate tööde läbimine vähemalt 80% ulatuses.

Selle kursuse tundide salvestused tehakse pärast tundi järelvaatamiseks kättesaadavaks.

Kõikides veebitundides osalemine ei ole kursuse läbimise eelduseks, kuid kursuse hindeks ei ole võimalik saada “Arvestatud”, kui õpilane osaleb vähem kui pooltes veebitundides.

Õpetaja võib seada kursuse läbimiseks täiendavaid kriteeriume.


Korduma kippuvad küsimused

Kuidas toimub õpe?
Kes on Edumus Schooli õpetajad?
Kui kaua kursused kestavad?
Kuidas läbitud ainet oma koolis arvestada?
Kes on Edumus Schooli õpilased?
Millal veebitunnid toimuvad?
Kuidas toimub kursuste eest maksmine?
Kui kaua saab kursusest loobuda?
Vaata teisi kursuseid