👋 On sul küsimus või tähelepanek?

Päästetöö ja tuleohutus

Kursusel õpid kahte valdkonda – päästetööd ja tuleohutust. Saad põhjaliku ülevaate päästeasutustest ja nende ülesannetest, tutvud erinevate päästetööde liikide ja nende likvideerimise taktikatega ning päästetöödeks kasutatava tehnika ja varustusega. Õpid mõistma tulekahju arengu erinevaid faase ja seotud ohtusid ning tegevusi tulekahju korral. Tuleohutuse plokis saad ülevaate tuleohutust reguleerivatest õigusaktidest ja tuleohutusnõuetest, õpid tuleohutusalase heakorra tagamist.

Moodulid

 1. Päästetööd

  - Päästeasutused ja nende ülesanded

  - Päästeameti struktuur, teenused
  - Päästekeskused ja komandod, vabatahtlikud päästjad

  - Päästetehnika ja -varustus

  - Häirekeskus, Hädaabiteadete menetlemise üldised põhimõtted
  - Esmaabi lühikoolitus

  - Esmased tulekustutusvahendid

 2. Tuleohutus
  - Tulekahjude tekkepõhjused, nende ennetamine
  - Üldised tuleohutuse nõuded
  - Tulekahju olemus ja selle areng
  - Tulekahjuga kaasnevad ohud
  - Inimeste teavitamine tulekahjust
  - Tulekahju teate edastamine Häirekeskusesse ja selle sisu
  - Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid
  - Ohutu evakuatsiooni põhimõtted

Õpiväljundid

 • tead päästeasutuste ajalugu ja tegevuse eesmärke, Päästeameti struktuuri, teenuseid;
 • mõistad Päästeameti tuleohutuse ja ennetustöö vajalikkust ühiskonnas;
 • arutled päästealaga seotud hädaolukordade teemal ja seod neid oma kodukoha riskidega;
 • tunned tuleohutust puudutavaid õigusakte;
 • oskad juhendada pereliikmeid ja kaaslasi tuleohutusalaselt;
 • oskad kasutada tulekustutit.

Hindamine

✅ Kursuse hindamine on mitteeristav (arvestatud/mittearvestatud).

👀 Kõikides veebitundides osalemine ei ole kursuse läbimise eelduseks, kursuse hindeks on võimalik saada “Arvestatud”, kui õpilane osaleb rohkem kui 75% veebitundides.

👨‍🏫 Õpetaja võib seada kursuse läbimiseks täiendavaid kriteeriume.

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas toimub õpe?
Kes on Edumus Schooli õpetajad?
Kui kaua kursused kestavad?
Kuidas läbitud ainet oma koolis arvestada?
Kes on Edumus Schooli õpilased?
Millal veebitunnid toimuvad?
Kuidas toimub kursuste eest maksmine?
Kui kaua saab kursusest loobuda?
Vaata teisi kursuseid