🚧 Edumus School on äppi uuendamas. Iga su tähelepanek, vea esiletoomine, uue võimekuse palve on oodatud!

Päästetöö

Kursusel õpid kahte valdkonda – päästetööd ja tuleohutust. Saad põhjaliku ülevaate päästeasutustest ja nende ülesannetest, tutvud erinevate päästetööde liikide ja nende likvideerimise taktikatega ning päästetöödeks kasutatava tehnika ja varustusega. Õpid mõistma tulekahju arengu erinevaid faase ja seotud ohtusid ning tegevusi tulekahju korral. Tuleohutuse plokis õpid ohutu evakuatsiooni tagamist ja korraldamist ning tuleohutusalase heakorra tagamist.

Moodulid

 1. Päästetööd

  - Päästeasutused ja nende ülesanded

  - Päästeameti struktuur, teenused
  - Päästekeskused ja komandod, vabatahtlikud päästjad

  - Päästetehnika ja -varustus

  - Häirekeskus, Hädaabiteadete menetlemise üldised põhimõtted
  - Esmaabi lühikoolitus

  - Esmased tulekustutusvahendid

 2. Tuleohutus
  - Tulekahjude tekkepõhjused, nende ennetamine
  - Üldised tuleohutuse nõuded
  - Tulekahju olemus ja selle areng
  - Tulekahjuga kaasnevad ohud
  - Inimeste teavitamine tulekahjust
  - Tulekahju teate edastamine Häirekeskusesse ja selle sisu
  - Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid
  - Ohutu evakuatsiooni põhimõtted

Õpiväljundid

 • tead päästeasutuste ajalugu ja tegevuse eesmärke, Päästeameti struktuuri, teenuseid;
 • mõistad Päästeameti tuleohutuse ja ennetustöö vajalikkust ühiskonnas;
 • arutled päästealaga seotud hädaolukordade teemal ja seod neid oma kodukoha riskidega;
 • tunned tuleohutust puudutavaid õigusakte;
 • oskad juhendada pereliikmeid ja kaaslasi tuleohutusalaselt;
 • oskad kasutada tulekustutit.
Vaata teisi kursuseid
This site uses cookies. By accepting to use cookies, you may improve your browsing experience. You can change your cookies preferences anytime in your browser menu.