👋 On sul küsimus või tähelepanek?

Rakendusbioloogia

Rakendusbioloogia kursusel saad teada rakendusbioloogia valdkondi põllumajanduses (nt sordi- ja tõuaretuses), toiduaine- ja ravimitööstuses ning energeetikas, aga ka nende osa majanduses ja igapäevaelus. Kursus tugineb bioloogiatundides saadud teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning seostub gümnaasiumi keemias, geograafias, füüsikas, matemaatikas ja teistes õppeainetes õpitavaga.

Kursust on võimalik läbida ka videotunde järgi vaadates ja iseseisvalt.

Õpiväljundid

  • Tood näiteid rakendusbioloogia valdkondade kohta põllumajanduses, toiduaine- ja ravimitööstuses ning energeetikas;
  • Oskad analüüsida rakendusbioloogia seost isikliku igapäevaeluga;
  • Selgitad bioloogiaalaste alus- ja rakendusuuringute seoseid;
  • Analüüsid ja hindad eri organismirühmade rakendusbioloogilisi rakendusi ning tood nende kohta näiteid;
  • Selgitad raku- ja embrüotehnoloogia tegevusvaldkondi ning tood nende kohta näiteid;
  • Lahendad raku- ja embrüotehnoloogiaga seotud dilemmaprobleeme;

Hindamine

✅ Kursuse hindamine on mitteeristatav (arvestatud/mittearvestatud).

🎥Kursuse läbimise eelduseks on kõikide enesekontrollitestide läbimine vähemalt 50% (saab sooritada lõputu arv kordi)  ulatuses ning kursuse vahe- ja lõpuprojekti sooritamine.

👀 Selle kursuse tundide salvestused tehakse pärast tundi järelvaatamiseks kättesaadavaks.

👨‍🏫 Kursus on läbitav ka 100% iseseisvalt (vaadates salvestusi ja töötades materjalide ja ülesannetega iseseisvalt). 

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas toimub õpe?
Kes on Edumus Schooli õpetajad?
Kui kaua kursused kestavad?
Kuidas läbitud ainet oma koolis arvestada?
Kes on Edumus Schooli õpilased?
Millal veebitunnid toimuvad?
Kuidas toimub kursuste eest maksmine?
Kui kaua saab kursusest loobuda?
Vaata teisi kursuseid