🚧 Edumus School on äppi uuendamas. Iga su tähelepanek, vea esiletoomine, uue võimekuse palve on oodatud!

Väitlus

Sellel kursusel omandad väitlemise teoreetilised alused ning arendad nii enda argumenteerimise, kriitilise mõtlemise kui ka avaliku esinemise oskust. Kursuse jooksul vaatame, kuidas ehitada tugevat argumenti, lükata ümber vastaste väljaütlemisi ning kindlasti väitleme ka ise korduvalt. Peamine eesmärk on tegeleda individuaalsete kõnelemisoskuste arenguga, aga boonusena on võimalik ka õppida efektiivset tiimitööd ja suhtlust.

Moodulid

  1. Kõne kui suhtlusolukord. Kommunikatsioonimudel. Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlus. Suhtlustõkked. Kõne veenvuse tegurid. Kehakeel. Argumenteerimine ja emotsionaalsus.

  2. Kõne koostamine ja esitamine. Kõne kui suulise monoloogi ja dialoogi liigid (ettekanne, sõnavõtt, koosolek, läbirääkimised, väitlus, repliik vm). Kõne eesmärgid. Kõne osad. Suulise kõnesündmuse ettevalmistamise etapid. Näitlikustamine. Esinemishirm. Parakeel. Esinemisstiil ja -kultuur.

  3. Kõne kuulamine ja kõnele reageerimine. Repliik ja küsimuste esitamine. Erinevad kuulajatüübid. Kuulamistakistused.

  4. Väitlemine. Väitluse olemus. Jaatav ja eitav kaasus. Kaasuse ülesehitus: teema, tuumsõnad, definitsioon, kriteerium, argumentatsiooni struktuur, tõestusmaterjal, topos. Ümberlükkamine, taastugevdamine. Ristküsitlus. Kohtunikutöö ja tagasiside andmine.

Õpiväljundid

  • Tunned tüüpilisi suhtlusolukordi, kõne liike ning avalikule esinemisele esitatavaid nõudmisi;
  • Argumenteerid veenvalt ja oskad kaitsta oma seisukohti;
  • Moodustad ja esitad teemakohaseid küsimusi;
  • Koostad ning esitad eri liiki kõnesid (olmekõne, avalik kõne ja väitluskõne);
  • Teed ettekande näitvahenditega;
  • Jälgid tolerantselt ja kriitiliselt diskussiooni ning annad tagasisidet.

Hindamine

Kursuse hindamine on mitteeristatav (arvestatud/mittearvestatud)

Vaata teisi kursuseid
This site uses cookies. By accepting to use cookies, you may improve your browsing experience. You can change your cookies preferences anytime in your browser menu.